Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravěk - obecně

17. 9. 2009

Pravěk je tradiční označení období dějin lidstva, ze kterého nejsou písemné prameny, tj. období do vzniku písma. Užívá se též termínu předhistorie nebo prehistorie.

Pravěk zahrnuje období vzniku a vývoje člověka, lidské společnosti a kultury od 3 milionů let př. n. l. (rozhraní třetihor a čtvrtohor) do 4. tisíciletí př. n. l. (platí ovšem jen pro některé eurasijské a africké oblasti). Pravěk je tak nejstarší a nejdéle trvající dějinnou etapou. Namísto chybějících písemných pramenů jsou zdrojem bližšího poznání v období pravěku prameny hmotné (archeologické kultury).

 

Podle materiálů, z nichž si lidé vyráběli nástroj, se pravěk (na základě Thomsenovy třídobé periodizace z roku 1836, uzpůsobené pro vývoj na českém území)obecně dělí na:
 • Doba kamenná (cca 3 miliony let př. n. l. - 4. tisíciletí př. n. l.)
  • Starší doba kamenná
   • Paleolit (cca do 11. tisíciletí př. n. l.)
   • Mezolit (cca do 8. tisíciletí př. n. l.)
  • Mladší doba kamenná
   • Neolit (cca do 5200 př. n. l.)
   • Eneolit (chalkolit, doba měděná, na Předním východě cca do 3500 př. n. l.)
 • Doba bronzová (cca do 750 př. n. l.)
  • Starší doba bronzová (cca do 1550 př. n. l.)
  • Střední doba bronzová (cca do 1330 př. n. l.)
  • Mladší doba bronzová (cca do 750 př. n. l.)
 • Doba železná (cca 750 př. n. l. - 0)
  • Starší doba železná (cca do 400 př. n. l.)
   • Doba halštatská
  • Mladší doba železná (cca do 0)
   • Doba laténská
 • Doba římská (cca 0 - 400 n. l.)
 • Doba stěhování národů (cca po 400 n. l.)

 

doba období nástroje ekonomika sídla společnost náboženství

Doba kamenná

Paleolit, Starší doba kamenná

 

Nástroje z předmětů nalezených v přírodě – kyj, ostrý kámen, sekyra, oštěp, jehla, šídlo

 

Lov a sběr

Pohyblivý způsob života – jeskyně, chatrče z kůže, většinou při řekách a jezerech

Skupiny sběračů a lovců (25–100 osob)

Doklady víry v posmrtný život se objevují ve svrchním paleolitu jako rituální pohřby a kult předků.

Mezolit, Střední doba kamenná

Nástroje z předmětů nalezených v přírodě – luk a šíp, vrš, loďka

 

Kmeny a skupiny

Neolit, Mladší doba kamenná

Nástroje z předmětů nalezených v přírodě – dláto, motyka, pluh, jařmo, srp, ječmen, tkalcovský stav, keramika (hrnčířství) a zbraně

 

Neolitická revoluce – přechod k zemědělství. Sběr, lov, rybaření a domestikace

Statek, hospodářství

Kmeny, v některých společnostech se ke konci období objevují náčelníci

Doba bronzová

Měděné a bronzové nástroje, hrnčířský kruh

 

Zemědělství – pěstování dobytka, obdělávání půdy, řemesla, obchod

Doba železná

Železné nástroje

 

Vznik měst

Vznik říší*

 • Větší organizované společnosti a písmo vznikají v rané době bronzové v Egyptě, v Mezopotámii, v Indii a v Číně, v pozdní době bronzové vznikají první říše.

zdroj: www.wikipedia.cz