Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sámova říše - text

10. 2. 2009

O Sámově říši (623 až 658) se často mylně tvrdí, že byla "prvním státním útvarem" západních Slovanů na našem území . To ovšem není pravda, spíše než o "státní útvar" se jednalo o první "nadkmenový" svaz.

Rozprostírala se na území dnešní České republiky, východu Německa, západu Slovenska, západu Maďarska, jihozápadu Polska, východu Rakouska a severu Slovinska. Jejím nejdůležitějším centrem byly pravděpodobně moravské Mikulčice a okolí.

Pravděpodobný rozsah Sámovy říše

Ale popořadě.. vraťme se do doby "stěhování národů" (po zhroucení Římského imperia), kdy kmeny germánských svébů , které naše území po odchodu Keltů ovládaly od počátku našeho letopočtu po dlouhá čtyři století, byly nuceny po vpádu nomádských Hunů (přicházejících ze středoasijských stepí) svá dosavadní území opustit a zamířit dále na jih..

Avaři se v dunajské kotlině a na jižní Moravě objevují v době, kdy odtud odchází germánští Langobardi. Rovněž kolem roku 500 přichází na naše území první Slované.

Koncem 6. století pořádají kočovné asijské kmeny nájezdy na Evropu. Turkotatarští Avaři neútočí sice tak zprudka a tak brutálně jako jejich hunští předchůdci (Hunové ovládli část Evropy v letech 375 - 451 n. l.), protože jim nejde o nová území, ale o kořist, o trochu příživnického pohodlí a o pastviny pro svá stáda.

Podmaněné kmeny Slovanů byly nuceny Avarům odvádět poplatky, dodávat potraviny, měly povinnost odvádět vojenské kontingenty a podobně. Avaři zacházeli s lidmi z těchto kmenů skutečně jako s otroky, považovali za samozřejmost, že o jejich obživu a pohodlí se stará domorodé obyvatelstvo, do lože si brali slovanské ženy a děti s nimi zplozené odmítali uznat za vlastní a rovnocenné všech práv.

Proto prý v další generaci povstali synové proti otcům a roku 620 propukla protiavarská vzpoura.

Za této situace, snad v r. 623/4, přišel k blíže neurčeným Slovanům francký kupec Sámo se svými společníky. V průběhu bojů Slovanů proti Avarům poznali Slované kvality Sáma a zvolili si ho jako svého přirozeného představitele.

V roce 631 poslal francký král Dagobert svá vojska, aby napadla Sámovu říši, ve které byla nebezpečně velká koncentrace Slovanů, kteří mohli ohrožovat politiku franckých králů. Záminkou pro napadení bylo oloupení a pobití mnoha franských kupců na území Sámovy říše

I když byla ve slavné bitvě u Wogastisburgu (631)  francká vojska poražena, Frankové si nepřestávají dělat nároky na území Sámovy říše. Vojska Sáma proto v roce 631 vtrhla do Durynska, (část Francké říše), a pak ještě znovu v letech 633 – 636.

Po roce 636 Sámova říše žila díky politickému umění Sáma (respektive díky jeho obchodním kontaktům po celé Evropě) v míru se svými sousedy, jak s Avary, tak s Franckou říší, kteří ji uznávali.

Po Sámovi údajně zbylo  22 synů a 15 dcer, které měl s 12 ženami....

Po jeho smrti se zmínky o Slovanech žijících na našem území vytrácí na celých 150 let.

Avaři ustali se svými výboji a vlastní okupované území asijských útočníků se omezilo na oblast maďarské nížiny a Potisí.

V letech 791-796, v souvislosti s expanzí Franků, podnikly na Avary několik nájezdů armády Karla Velikého. Říše kočovníků byla vyvrácena a Avaři museli uznat franckou svrchovanost.

Po Karlu Velikém nastupuje Ludvík Pobožný (814). K roku 822 se datuje první zmínka o Moravanech. O 9 let později (831) křtí biskup Reginhard první Moravany.

V průběhu 9. století podlehly zbytky avarského obyvatelstva rychlému splynutí s ostatními.

!!!!

Všechny teorie o Sámově říši vycházejí z jediné zprávy v tzv. Fredegardově kronice. Kronika je nejstarším věrohodným zdrojem informací o Slovanech na území střední Evropy. Těchto informací je celkově velmi málo a také zmínky v tomto díle mají velmi omezený rozsah.

 

zdroj:

http://mojebrno.wz.cz

www.wikipedia.cz